Privacy verklaringLees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door a.u.b., het is van toepassing op de gehele inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen macinasac.nl Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken.
Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens
Macinasac.nl vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden, wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat macinasac.nl persoonlijke gegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken tegemoet te kunnen komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen. macinasac.nl kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over interne diensten of aanbiedingen. Indien u een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag.
macinasac.nl zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving. Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame etc. zal macinasac.nl melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Materialen voor publicatie
De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door macinasac.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen.
Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Technologie
Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging
Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachten te houden dat macinasac.nl al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
macinasac.nl gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.

Juistheid van verzamelde gegevens
macinasac.nl kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen wanneer deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers
Het is mogelijk dat macinsac.nl van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen ons in staat deze site te blijven verbeteren.
Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site.
Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Minderjarigen 
Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen onder geen enkele voorwaarde gebruik maken van of gegevens verzenden naar macinasac.nl Diensten aanvragen of andere rechtshandelingen verrichten op deze site is ook uitdrukkelijk verboden, tenzij dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de Site 
macinasac.nl kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.